Nikola Tesla

Some public domain pictures of Nikola Tesla (copied from here)